Què són els cursos de Capacitació Professional i qui els ha de realitzar?

Què són els cursos de Capacitació Professional i qui els ha de realitzar?

Els cursos de Capacitació Professional per al Transport preparen per a l’examen de competència professional per al transport de mercaderies, una prova convocada per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, amb la qual s’obté l’autorització per a la conducció de camions, però també de vehicles de transport de viatgers.

En el cas del transport de mercaderies, aquest certificat també serà vàlid per a activitats auxiliars del transport.

A més d’això, amb aquest títol podràs realitzar aquestes activitats tant dins de territori nacional com a l’estranger.

Objectius del curs de Capacitació Professional

L’objectiu general del curs de Capacitació Professional és el de proporcionar els coneixements necessaris per a l’obtenció del Certificat oficial de Capacitació Professional de Transportista per Carretera.

No obstant això, existeixen uns objectius específics que el curs de Capacitació Professional pretén assolir en la formació de tots els conductors i conductores interessats/des en obtenir-lo, com són: El domini dels processos necessaris per a gestionar òptimament el transport; El reconeixement de la normativa internacional referida al transport de mercaderies perilloses; El coneixement dels procediments necessaris per a portar el registre d’operacions sense errors;  El manteniment dels diferents mecanismes del vehicle; El coneixement de les obligacions legals i els requisits necessaris per a la tramitació del carnet de Capacitació Professional del Transportista; El coneixement del comportament i maneig del vehicle quan estigui carregat; i la identificació de la documentació necessària del vehicle.

Requisits per a la obtenció del Certificat de Capacitació Professional

No s’ha de complir cap requisit acadèmic ni professional per tal d’obtenir el Certificat de Capacitació Professional. Tampoc és necessari estar en possessió d’un altre permís de conducció.

No obstant això, a l’hora de presentar-te a les proves per adquirir el certificat hauràs de residir a la mateixa Comunitat Autònoma on et presentaràs a l’examen, o bé acreditar que has residit a la Comunitat Autònoma corresponent al menys 185 dies naturals de l’últim any.

Estructura de la prova

L’examen que autoritza l’obtenció del Certificat de Capacitació Professional és organitzat i realitzat per la Comunitat Autònoma competent, la qual té la obligació de convocar als candidats amb almenys un mes d’antelació.

Les proves oficials de Competència Professional per al Transport consten de dues parts:

  • La Part I consisteix en 100 preguntes tipus test sobre el temari exigit. És obligatori superar-la amb un mínim de 50 encerts per tal de poder presentar-te a la part pràctica.
  • La Part II consta de diferents exercicis pràctics que s’han de resoldre mitjançant un càlcul matemàtic o una explicació escrita.

El temari del curs i, per tant, de l’examen està dividit en vuit temàtiques, en total:

  1. Transport interior i internacional de mercaderies
  2. El transportista com empresari mercantil
  3. Dret social
  4. Dret fiscal
  5. Gestió comercial i financera de la empresa
  6. Accés al mercat
  7. Normes d’explotació i tècniques
  8. Seguretat en carretera

Si vols més informació sobre el Certificat de Capacitació Professional, posa’t en contacte amb Autoescoles Solé i t’assessorarem sense cap mena de compromís.